Strojírenství

Základní druhy šroubových spojů

Základní druhy šroubových spojůŠroub s hlavou a maticíSpoj zašroubovaným šroubem s hlavou – maticí je materiálSpoj závrtným šroubem a maticíZákladní části šroubového spojeŠroubyKaždý šroub je určen průměrem závitu a normou! Druhy šroubů• Přesný šroub...

Matice

Matice Druhy matic • Obyčejná šestihranná matice (Značení: MATICE M10, ČSN 02 1401 • Korunové matice pro pojištění závlačkou • Upínací ložisková matice KM • Samopojistné matice různých konstrukcí Podložky • Výroba ve třídách...

Působení sil na těleso

Působení sil na těleso• Účinkem vnějších sil se mění tvar tělesa – deformuje se • Deformace závisí na: o Na velikosti a směru síly o Fyzikální vlastnosti látky• U deformací můžeme uvažovat, že vzhledem...

Steinerova věta

Steinerova věta • Osa, která prochází těžištěm se nazývá centrální osa a k ní je vztažen centrální kvadratický moment průřezu • Steinerova věta: Kvadratický moment průřezu k libovolné ose rovnoběžné s centrální osou se...

Těžiště

Těžiště – je působiště tíhy tělesa v průsečíku těžnic. Poloha těžiště homogenního (stejnorodého) tělesa není závislá na druhu materiálu tělesa, ale jen na jeho tvaru. Má-li těleso osu souměrnosti, leží těžiště na této ose....

Guldinovy věty

Guldinovy věty = se používají pro výpočet povrchu a objemu rotačních těles Výpočet povrchu rotačního tělesaPovrch rotačního tělesa S je roven součiny délky tvořící čáry a obvodu kružnice, která opisuje těžiště. Výpočet objemu rotačního...

Druhy tření

Druhy tření Suché tření • Součásti se vzájemně dotýkají (není mezi nimi mazivo) -> dochází k uvolňování malých částeček materiálu -> vzniká otěr -> Nebezepčeí zadření • Součinitel smykového tření: 0,1 až 0,2 Polosuché...

Úvod do pružnosti a pevnosti

Úvod do pružnosti a pevnostiNauka o pružnosti a pevnosti se zabývá pevnostními výpočty strojů a jejich dílu. Stroj ne součást musí přenášet vnější síly a plnit stanovenou funkci, přičemž musí být dostatečně pevný a...

Soustava sil procházejícím jedním bodem

Jedná se o rovinou soustavu různoběžných sil, jejichž vektorové přímky směřují do společného bodu, nebo mají v tomto bodě přímo své působiště. Název řešeníPomocí silového rovnoběžníkuPomocí silového trojúhelníkuPomocí silového rovnoběžníku (více sil než 1)...

Druhy působení sil

Druhy působení sil Název – Popis Axiální – Síla působí ve směru osy Radiální – Síla působí kolmo na osu Prutové (příhradové) konstrukce Konstrukce jeřábů, stožárů a jiné bývají tvořeny soustavou prutů spojených tzv. styčnicích ...