Strojírenství

3, Spoje Hřídele s nábojem

– Vytváří rozebiratelné spojení dvou strojních součástí Skupiny spojů:1) S tvarovým stykem:a) Příčný kolíkb) Těsné nebo výměnné peroc) Kotoučové perod) Drážkový (lehká, střední a těžká řada: 6 až 20 drážek)e) S jemným drážkováním: 15...

2. Kolíkové spoje

Charakteristika:Jde o jednoduché spojení tvarovým stykem. Síla se přenáší mezi spojovanými částmi tečným napětím nebo tlaky stykovými plochami. Konstrukční zásady:Pro nekalené kolíky se nejčastěji používá atomová ocel 11 140Pro kalené kolíky je ocel tř....

1. Šroubové spoje

Rozdělujeme je podle tří kritérií:– podle rozebíratelnosti – rozebíratelné, nerozebíratelné– působení spoje – tvarový styk, silový styk, materiálový styk– podle styku – bezprostřední, zprostředkovaný Existují tři základní druhy šroubových spojů: a) spoj průchozím šroubem...

Dílenské stroje a nářadí – 3. přednáška

Způsoby tváření materiálu Rovnání – chceme odstranit nežádoucí tvary, které vznikly při nějakém opracování nebo při přepravě – dosáhnout žádoucí tvar pro další zpracování – pomůcky se volí podle vlastní a tvaru materiálu a)...

Dílenské stroje a nářadí – 1. přednáška

Jednotky – určujeme jejich velikost Þ veličiny – každá jednotka má svoji hodnotu – jsou přesně definovány – určeny na základě experimentu nebo dle etalonu – matematické vztahy · Podle souboru SI je 7...

Soustavy kót

Soustavy kót Řetězcové kótování • Jedná se o řetězce kót, následující za sebou • Používají se tehdy, jestliže součet mezních úchylek jednotlivých rozměrů neovlivní funkci nebo vyměnitelnost výrobku • Jestli by vznikly rozpory, musí...

Předepisování geometrických tolerancí

Předepisování geometrických tolerancí Geometrické tolerance tvaru • Úchylka přímosti o Největší naměřená vzdálenost skutečné čáry nebo plochy od obalové přímky • Úchylka rovinnosti o Největší naměřená vzdálenost skutečné roviny od roviny obalovéo Při zjišťování...

Geometrické tolerance směru

Geometrické tolerance směru • Úchylka rovnoběžnosti ploch o Rozdíl mezi největší a nejmenší vzdáleností obalových rovin ploch v předepsaném úseku • Úchylka kolmosti o Rozdíl mezi skutečným úhlem a úhlem 90° • Úchylka sklonu...

Kótování

Kótování Kótování patří k nejzodpovědnější práci při kreslení technických výkresů. Technické výkresy by se měli kótovat takovým způsobem, aby se na pracovištích nemuselo nic počítat. Základní pojmy Vynášecí čáryKreslí se plnou tenkou čarou a...

Základní zásady kótování

Základní zásady kótování • všechny informace o rozměrech potřebné k správnému pochopení zobrazeného předmětu musí být přímo na výkrese • Každý prvek má být kótován pouze jednou • Kóty se umísťují v tom pohledu,...